Våra tjänster

Strategi och koncept

Digitaliseringen möjliggör nya tjänster, produkter och arbetssätt. Konsumenternas köpbeteende och förväntningar förändras ständigt och företag måste anpassa sina affärsmodeller och kommunikationsstrategier för att inte bli omsprungna. 

För att lyckas med ett förändringsprojekt behövs en tydlig och genomtänkt plan en strategi. Man behöver veta vad syftet är, vilka förutsättningar som finns och vad man vill uppnå. Planen genererar ju riktig affärsnytta när den är baserad på data och fakta och inte bara gissningar.


Förstudie och kravställning

En förstudie görs för att ta fram förutsättningarna för ett kommande projekt. Vi tittar på projektets omfattning, hur nuläget ser ut, hur innehållet kan struktureras och kartläggning av behov. Vid en förstudie gör vi research för att ta reda på fakta och analys för att besvara frågor och reda ut begrepp.

 • Definiera projektet utifrån affärsmål och mätpunkter.
 • Identifiering av krav.
 • Övergripande teknisk arkitektur och val av teknologi.
 • Budget och tidsplan.

Besök - och webbplatsanalys

Vi analyserar alltid med slutanvändaren i fokus eftersom användarens upplevelse är avgörande för om projektet blir framgångsrikt eller inte. En dålig användarupplevelse kommer att motarbeta alla andra affärsmål projektet kan tänkas ha.

 • Övergripande analys - vi tittar på kundens affär, uppsatta mål, målgrupper, kundresan och konkurrenter.
 • Analys av användarupplevelsen - vi tar reda på användarnas behov, vilka problemområden som finns för att kunna lösa dem. Vi tittar också på hur användare beter sig t ex med hjälp av Google Analytics och Hotjar (som spelar in hur användaren rör sig på en webbplats). I vissa fall genomför vi även användartester för att bekräfta eller förkasta våra antaganden.
 • Nulägesanalys – vi genomlyser befintlig lösning för att identifiera brister eller förbättringar kring t ex laddtider, SEO, paketering av tjänster.
 • Teknisk analys - vi identifierar redaktörernas behov, tittar på vilka integrationer som behöver göras, kartlägger befintliga eller nya önskemål om tekniska funktioner, går igenom säkerhethetskrav, krav på prestanda och hantering av personuppgifter.

Digital strategi

En digital strategi är en vägledande plan baserad på analys och insikter. Den ska gynna affärsnyttan och bidra till ökad tillväxt.

Från vår analys har vi klarlagt en mängd saker som behöver ses över. Vi kanske har identifierat att det behövs en ny design, en ny teknisk plattform eller nya sätt för användarna att göra saker.

Strategin hjälper oss att placera dessa aktiviteter i en större kontext som är en förlängning av uppdragsgivarens övergripande affärsmål. Det kan handla om att öka försäljningen, höja tjänstekvalitén, ökad produktkännedomen, etablera sig på nya marknader eller att ta marknadsandelar och stärka varumärket genom innovation.

 • Plan för resultatet från analysen.
 • Prioritera funktionalitet baserat på prioriterade flöden och måluppfyllnad.
 • Beskrivning av VAD som ska levereras och VARFÖR.

Koncept och idé

Med strategin kan vi beskriva vad som ska levereras och varför. Ett koncept beskriver HUR det ska lösas.

När man arbetar med koncept så tar man fram lösningar och idéer på hur vi säkerställer att allt vi gör i projektet ligger i linje med strategin (som i sin tur är planen för att nå målen). I konceptarbetet tar vi med alla parametrar som ligger till grund för projektet: uppsatta mål, tekniska förutsättningar, identifierade behov, användarscenarion, positionering gentemot konkurrenter och varumärkets uttryck. Därefter använder vi de insikter och idéer vi har för att ta fram konceptet.

Användarupplevelsen står ofta i centrum när koncepten utvecklas eftersom det är användarens upplevelse som avgör om konceptet är framgångsrikt.

 • Hur ska vi utforma designen?
 • Hur ska flöden i olika användarscenarion se ut?
 • Hur ska tekniken vara uppbyggd och fungera?

Läs även