Våra tjänster

Strategi och koncept

Digitaliseringen möjliggör nya tjänster, produkter och arbetssätt. Konsumenternas köpbeteende och förväntningar förändras ständigt och företag måste anpassa sina affärsmodeller och kommunikationsstrategier för att inte bli omsprungna. 

Denna förändring måste dock följa en plan - en strategi.I vår verktygslåda har vi fyra huvudsakliga aktiviteter som vi använder oss av för att ta fram denna plan:

  • Research - ta reda på fakta

  • Analys - besvara frågor och reda ut begrepp

  • Strategi - lägga upp en plan

  • Koncept - ta fram en bärande idé

Det aktiviteterna har gemensamt är att de syftar till att skapa en stabil bas för projektet. Ett projekt som inte har förberetts ordentligt saknar både riktning och mål. Detta leder till ett sämre och ofta dyrare projekt eftersom vi måste gissa och utforska lösningar längs vägen. Dessutom blir det svårt att utvärdera om projektet var lyckat eller inte om både insikter om användare och målsättningar saknas.

Ibland har våra uppdragsgivare gjort ett gediget förarbete själva vilket medför att strategiarbetet kan minskas ner till ett minimum. Vår roll blir i de fallen att sätta oss in i det material som finns och använda oss av det när vi planerar projektet. Det vi då bidrar med är vår kunskap om digitala användarbeteenden och digital produktion.

 

Kontakta oss

Research

Research handlar om att ta reda på fakta utifrån ett givet uppdrag.

Att hitta fakta är sällan ett problem. Våra uppdragsgivare sitter ofta på viktiga källor till fakta, det är bara det att ingen tidigare har brytt sig om att samla ihop dem och gå igenom dem. Dessutom finns det massor av fakta i form av statistik, rapporter och artiklar som sammanställts av myndigheter, institutioner, fackförbund, branschorganisationer och stora företag. Just denna typ av research brukar vara något som våra uppdragsgivare värdesätter eftersom det ger dem insikter om sig själva och sin marknad som de inte hade innan projektet.

Analys

Att analysera något är att dela upp det i flera delar och undersöka varje del för sig.

Fakta i sig är inte kunskap. Det är först när de används för att besvara rätt sorts frågor som fakta blir till insikter. När vi arbetar med analys formulerar vi frågor utifrån uppdraget och gör antaganden. Sedan gäller det att, baserat på insamlad fakta, besvara frågorna och bekräfta eller förkasta våra antaganden.

Vi analyserar alltid med slutanvändaren i fokus eftersom användarens upplevelse är avgörande för om projektet blir framgångsrikt eller inte. En dålig användarupplevelse kommer att motarbeta alla andra affärsmål projektet kan tänkas ha. Dessutom brukar våra kunder uppskatta att vi hjälper dem att se på sina egna tjänster och produkter med användarens ögon.

Vi utför olika typer av analys beroende på projektets form.

Vi gör:

  • en övergripande analys - vi tittar på kundens affär, uppsatta mål, målgrupper, kundresan och konkurrenter.

  • en analys av användarupplevelsen - vi tar reda på användarnas behov, vilka utmaningar eller problemområden som finns för att kunna lösa dem. Vi tittar också på hur användare beter sig t ex med hjälp av Google Analytics och Hotjar (som spelar in hur användaren rör sig på en webbplats). I vissa fall genomför vi även användartester för att bekräfta eller förkasta våra antaganden.

  • en teknisk analys - vi identifierar redaktörernas behov, tittar på vilka integrationer som behöver göras, kartlägger befintliga eller nya önskemål om tekniska funktioner, går igenom säkerhethetskrav, krav på prestanda och hantering av personuppgifter.

Strategi

 

En strategi är en övergripande plan.

Från vår analys har vi en lista med en massa saker som behöver ses över. Vi kanske har identifierat att det behövs en ny design, en ny teknisk plattform eller nya sätt för användarna att göra saker. Strategin hjälper oss att placera dessa aktiviteter i en större kontext som är en förlängning av uppdragsgivarens övergripande affärsmål. Det kan handla om öka försäljningen, höja tjänstekvalitén, ökad produktkännedomen, etablera sig på nya marknader eller att ta marknadsandelar och stärka varumärket genom innovation. Rätt saker är alltså insatser som ligger i linje med den övergripande affärsstrategin och som bidrar till att företaget uppnår sina mål.

Generellt är strategin den del i tankearbetet som omger ett projekt som är svårast att beskriva. Ett sätt att tydligare se strategins konturer är att jämföra den med ikringliggande aktiviteter. En analys kan t.ex. ge oss svar på saker som borde göras, men den säger inget om vilka saker man ska prioritera och framför allt inte varför de ska betraktas som prioriterade. Det svaret finns i strategin. När man arbetar med koncept så tar man fram lösningar och idéer men utan en strategi kan man inte utvärdera dessa lösningar och idéer. De behöver sättas i en affärsmässig och målinriktad kontext för att kunna veta om man gör rätt saker på rätt sätt. Denna kontext finns i strategin.

Koncept

 

Ett koncept är en bärande idé.

Det går inte att ta en strategi rakt av och stoppa in den i produktion. Strategin talar om vad vi ska fokusera på och varför (planen), men inte hur vi ska göra det (utförandet). Konceptet är alltså bryggan mellan strategiarbetet och den slutliga produkten. Det ska säkerställa att allt vi gör i projektet ligger i linje med strategin som i sin tur är planen för att nå målen. Hur ska vi utforma designen? Hur ska flöden i olika användarscenarion se ut? Hur ska tekniken vara uppbyggd och fungera? Allt ska peka på målen via strategin.

I konceptarbetet tar vi med alla parametrar som ligger till grund för projektet: uppsatta mål, tekniska förutsättningar, identifierade behov, användarscenarion, positionering gentemot konkurrenter och varumärkets uttryck. Därefter använder vi de insikter och idéer vi har för att ta fram konceptet.

Att ta fram ett koncept handlar om att ge en strategi ett utseende, ett flöde och en teknisk arkitektur och fungerar som ett lösningsförslag på hur vi rent konkret ska uppnå målen. Användarupplevelsen står ofta i centrum när koncepten utvecklas eftersom det är användarens upplevelse som avgör om konceptet är framgångsrikt.

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.