Microsoft Azure – vad är det och vem passar det för? - Limetta Digitalbyrå
Teknik

Microsoft Azure – vad är det och vem passar det för?

Microsoft Azure är en av de branschledande molnplattformarna för att automatisera och förenkla distribution av en applikation. Här berättar vi mer om vad det är, vem det passar för och hur din webbplats kan gynnas av det.


Vad är molntjänster?

För att förstå vad Microsoft Azure innebär måste man först och främst förstå vad en molntjänst är.

Ett moln innebär att man använder sig av olika datacenter för att lagra och distribuera information till sina användare. Datacentren finns placerade på flera geografiska platser över hela världen. När dina användare sedan surfar in på din webbplats hämtas informationen från det datacenter som är närmast dem. Det här gör att informationen kan hämtas snabbare och dina användare får en bättre användarupplevelse. För många företag har därför molntjänster blivit affärskritiska. Som digitalbyrå möter vi också allt fler företag vill lagra sin data i molnet. Det här leder oss in på en av de vanligaste molntjänsterna, nämligen Microsoft Azure.

Vad är Microsoft Azure?

Microsoft Azure är en av de branschledande molnplattformarna för att automatisera och förenkla distribution av en applikation. Eftersom det är en molntjänst handlar det om en grupp molntekniker som tillsammans erbjuder ett utbud av funktioner och komponenter för att lagra data och exekvera applikationer. Data lagras på flera olika platser och hämtas först när den behövs eller efterfrågas. Det Azure alltså gör är låta sina kunder lagra och köra sina program och filer på deras servrar som finns utspridda över hela världen. Här berättar vi mer om Azures tre grundkomponenter för att lagra och hantera data, samt de tre tjänster som Azure i huvudsak kombinerar och erbjuder.

Microsoft Azure består av tre olika grundkomponenter:
 • Lagringsdel - tar hand om all datalagring
 • Beräkningsdel - exekverar applikationen
 • Fabric-del - administrera och övervaka mjukvaran i plattformen

 

Lagringsdelen

Precis som namnet säger tar lagringsdelen hand om all datalagring. Eftersom applikationer arbetar med data på olika sätt måste lagringsdelen kunna hantera så många olika sorters krav som möjligt. Azure finns därför i tre olika lagringsmetoder: blobs, tabeller och köer.

Vi kommer inte gå in i detalj på vad dessa innebär men kortfattat kan man säga att:
 • Blobs (Binary Large OBject) är den enklaste metoden för att lagra data i Windows Azure. Detta lämpar sig väl för binära data, såsom metadata. Det skulle till exempel kunna vara information om vem som har fotograferat en viss bild. Eftersom blobs kan vara stora har de fördelen att de delas in i olika containers knutna till en viss användares konto.
 • Tabeller. När blobs blir för ostrukturerat kan man istället använda sig av tabeller, men det handlar inte om vanliga relationsdatabaser med en typ och ett värde. En applikation som ska hämta data från en tabell använder i stället regler som har definierats av Microsofts. Fördelen med det är att datalagringen lättare kan skalas upp.
 • Köer. Förutom blobs och tabeller finns ytterligare ett lagringsalternativ som kallas för köer. En användare kan exempelvis gå in på en webbsida och utföra något, varpå detta tas emot av en så kallad ”web role”. Denna går in i en kö och noterar en beskrivning av det som ska utföras. En ”worker role” går sedan in i den aktuella kön, läser meddelandet och utför uppgiften. Resultatet placeras sedan i en annan kö. Det är alltså en rad olika köer som hanterar och lagrar information helt enkelt.
BloBS, Tabeller och Köer i Microsoft Azure - Limetta Digitalbyrå

Beräkningsdelen

Beräkningsdelen är det som exekverar, eller kör, applikationen. Azure kan köra många olika typer av applikationer och samtidigt hantera program med många användare. Detta beror på att den kör flera kopior på flera olika servrar, vilket i sin tur gör att Azure kan skala upp och ner applikationen om behovet ökar eller minskar.

 

Fabric

Fabric-delen administrerar och övervakar mjukvaran i plattformen. Inom varje datacenter organiseras servrar i vad som kallas för ett fabric. Fabric består av en större grupp maskiner som alla hanteras av en administrationsmjukvara kallad fabric controller. Fabric controller håller ordning i molnet genom att ha koll på alla resurser i ett nätverk och ser till att de fördelas på ett bra sätt.

 

Azure kombinerar och erbjuder i huvudsak tre tjänster:

 1. Infrastruktur som tjänst (IaaS)
  Med IaaS, eller infrastruktur som en tjänst, slipper företag och användare ha ett eget datacenter i form av fysiska servrar, hårddiskar eller minneskort. Azure tar alltså hand om lagring och de nätverk som krävs för att hantera all data. Nätverken är avancerade och uppgraderas kontinuerligt av Microsoft. Den här modellen är dock lämpad för lite äldre applikationer och ofta krävs omstart för till exempel programuppdateringar.
 2. Plattform som tjänst (PaaS)
  Med plattform som en tjänst behöver du inte behöver bygga och underhålla den komplexa infrastruktur som vanligtvis krävs. Du slipper alltså själv köpa in alla olika typer av lagring och tekniker och kan fokusera på att utveckla din digitala produkt eller tjänst.
 3. Mjukvara/Programvara som tjänst (SaaS)
  Med den här tjänsten finns det en hel marknadsplats av mjukvarulösningar för att kunna anpassa till ditt enskilda behov. Du behöver med andra ord inte själv skapa din egen mjukvara, vilket spar både tid och pengar. SaaS erbjuder alltså tjänster och applikationer som slutanvändare kan använda direkt. 
IaaS, PaaS och SaaS i Microsoft Azure - Limetta Digitalbyrå

Varför Azure?

Som företag kan det vara svårt att förutsäga hur avancerad infrastruktur man behöver hantera i framtiden. För de flesta företag handlar det inte heller om att lagra allt eller inget i molnet. Med sina olika tjänster och komponenter så är Azure en ovanligt flexibel tjänst med flera fördelar.

Här listar vi några av fördelarna:
 • Flexibilitet och skalbarhet är de stora fördelarna med molntjänster. Man behöver inte köpa in och sätta upp egen hårdvara och betalar i princip bara för den kapacitet man använder. Behöver man mer kraft skalar man upp, vill man avveckla en applikation så stänger man bara ner den.
 • Azure är en flexibel tjänst som stöder alla operativsystem, från Windows till Linux. Du kan använda dig av olika programmeringsspråk, från C# till Java, samt en rad verktyg så som SQL Server och Oracle.
 • Genom att distribuera en applikation via Azure har man möjlighet att automatisera processer. Det här i sin tur underlättar utvecklingsarbetet, vilket på sikt både spar resurser, tid och pengar.
 • Även program som bara används lokalt, men som har en koppling till molnet, kan ha nytta av Azure-plattformen.
 • All data i Azure replikeras tre gånger vilket gör att det alltid finns en backup om en kopia skulle gå förlorad. Plattformen ser alltså till att lagra extra säkerhetskopior i datacenter i närheten.
Microsoft Azure är en av de ledande molnplattformarna - Limetta Digitalbyrå

Vem passar Azure för?

I och med vårt ökade digitala behov och användning är molnlagring bra för företag som har kunder över hela världen. Azure kan ersätta lokal infrastruktur i större eller mindre omfattning. På så sätt kan man ansluta alla sina enheter till molnet via lösningar som integreras med den befintliga infrastrukturen. Det här passar särskilt bra för företag som vill arbeta med IoT, Internet of Things. Men egentligen kan vilket företag som helst använda sig av Microsoft Azure. Oavsett om ni är ett mindre företag i tillväxt eller en större organisation kan molntjänster som Microsoft Azure tillgodose eller komplettera era behov. Mycket tack vare sin skalbarhet.

Skalbarheten är framför allt en fördel om man antingen har väldigt ojämn belastning på sina tjänster över tid, eller om man av olika anledningar har svårt att avgöra hur mycket kapacitet man kommer att behöva. Ett ehandelsföretag som har 75% av sin omsättning kring jul vill ju inte betala för att ha full kapacitet året om. Eller om man tänker sig en startup som lagrar data från sin app i molnet och den blir en världssuccé. Då kan de lätt skala upp lagringen. Hade de haft egna servrar hade detta varit problematiskt.

Vem passar Azure för? - Limetta Digitalbyrå

En av fördelarna med just Azure är att det är skalbart och har stöd för både mindre och enklare system, liksom mer komplexa lösningar.

Finns det några risker med molntjänster?

Bara för att en server eller databas ligger i molnet behöver den inte vara mer säker än andra lösningar. Med flera datacenter och flera åtkomstpunkter innebär det fler platser för utomstående att försöka göra intrång på. Samtidigt finns det nog ingen lösning som är helt riskfri. Azure i sig har integrerade säkerhetskontroller av alla hårdvaru- och firmware-komponenter och ytterligare skydd mot överbelastningsattacker (DDoS). Genom relativt enkla åtgärder går det också att själv stärka och effektivisera säkerheten som gör molnet mindre riskfyllt.

Om man skalar upp sin molnlagring bör man tänka på att skala upp sin säkerhet, så som att optimera brandväggar och nätverkslösningar. Starka lösenord, tvåfaktorsautentisering, kryptering och säkerhetskopiering är andra relativt enkla åtgärder. Att ha en tydlig säkerhetspolicy för att kontrollera när, hur och varifrån åtkomsten sker, eller skaffa sig större koll på var och hur data lagras kan också vara bra åtgärder. Även penetrationstester kan användas för att testa och förebygga säkerhetsrisker. Ofta anlitas personer som testar säkerheten genom att försöka hacka systemet. Klarar dessa personer av att komma åt din data kan även någon utomstående lyckas.

Det gäller helt enkelt att planera och vara förberedd. Vinsterna med molnlagring är trots allt för stora för att låta potentiella hot avskräcka oss. Man kan se det lite som att cykla med hjälm. Du kan fortfarande ramla av cykeln, men använder du hjälm är risken mindre att du gör dig allvarligt illa. Det samma gäller när du åker bil. Även om risken finns att du krockar så undviker du inte att ta bilen om du ska åka en längre sträcka, du använder säkerhetsbälte och kör ändå.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


På Limetta är vi vana att jobba både Microsoft Azure och säkerhetsförebyggande åtgärder. Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss


Läs även

Hör av dig!

Vill du komma i kontakt med oss?
Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.