Förstudie - Från vision till verklighet - Limetta Digitalbyrå
Strategi

Förstudie - Från vision till verklighet

En förstudie är ett värdefullt verktyg för ett framgångsrikt projekt som bidrar till mer träffsäkra estimat och bättre beslut - så att ni når era digitala mål. Här berättar vi mer.

Vad är en förstudie?

En förstudie är som ett miniprojekt som utförs för att reda ut och ta fram förutsättningarna för ett projekt. Man samlar på sig fakta, frågar varför och skapar sig en bild av nuläget och målet - hur ser företagets situation ut? vilka utmaningar står man inför? vilka behov och potential finns?


Insikterna används sedan som underlag för beställningen och är grunden för att ta fram den nya lösningen. Målet är att samtliga parter ska få en samsyn och bli medvetna om förutsättningarna kring det framtida samarbetet eller projektet.

Varför är en förstudie bra att utföra?

Det finns mycket att vinna på att lägga en bra grund genom en förstudie. Vår erfarenhet som digitalbyrå är att förstudier ger de bästa förutsättningar för ett lyckat projekt. Det är ett bra sätt att ta fram syfte, mål, tidsplan och budget för att sedan kunna fatta bättre beslut och få bättre måluppfyllnad.

Förstudie med en byrå - 4 fördelar

1. Värdefull input från experter

En del företag prioriterar bort förstudier eftersom de anser ha bra koll på sina målgrupper, på användarnas behov och vad deras webbplats eller digitala tjänst syftar till. Eller så har man gjort en förstudie internt och tycker att det räcker. Men ofta riskerar man att göra sig själv en otjänst.
Med en intern förstudie har ni förhoppningsvis fått en samsyn inom företaget, vilket är en bra början, men det kan finnas saker som man behöver fördjupa sig i som man internt inte har tänkt på. En förstudie ihop med en byrå eller utomstående part kan ge annan värdefull input. De kan komma in med friska ögon och bidra med sin expertkunskap och ge helt nya infallsvinklar och erfarenheter från tidigare webbprojekt.

2. Samsyn för att nå bättre resultat

En förstudie syftar till att reda ut det som är otydligt och skapa en gemensam bild och ett tydligt mål att sträva efter. Utan ett gemensamt mål riskerar man att uppnå fel saker och inte skapa kundnytta och värde för den investering man gjort.


För att få den samsyn man vill ha är det viktigt att de som ska skapa lösningen förses med rätt information. Det kan vara en fördel om teamet som ska vara med senare i projektet att vara en del av förstudien. På så sätt skapas en större förståelse för affären och de utmaningar, möjligheter och prioriteringar man har framför sig. Här kan en förstudie ihop med en byrå ligga till grund för det.

3. Hjälp vid diskussioner

En förstudie fungerar som ett stöd senare i projektet. Om det uppstår frågor, diskussioner och oenigheter under projektets gång kan ni gå tillbaka till förstudien och målen och se om det ni diskuterar hjälper er att uppnå målen eller inte. Det blir då enklare att fatta beslut och att nå de uppsatta målen.

4. Upptäcka saker i tid

Med en förstudie investerar man lite mer i början, men det vinner man stort på i längden. Man får möjlighet att upptäcka saker i tid och på så sätt undvika vanliga fallgropar. Det kan spara både utvecklingstid och resurser senare i projektet som annars kan bli väldigt kostsamma. Att kunna bemanna och planera i förväg gör att det är lättare att hålla tidsplan och budget i projektet.

Morgan är projektledare och genomför en förstudie på digitalbyrån Limetta

Vad innehåller en förstudie?

På Limetta brukar vi dela in en förstudie i tre delar - affär och riktning, strategi och kreativitet och teknik. Nedan beskriver vi de olika delarna.

Affär och riktning

Ofta börjar vi med att samla in data och kunskap från er. Bilden kan sedan valideras mot data, mätning och analys. För att lära känna målgruppen kan intervjuer utföras med olika typer av kunder ur varje affärsverksamhet. Affär, målgrupp och mätbara mål identifieras. Därefter tar vi fram en strategisk riktning och ett antal rekommendationer.

Exempel på moment: 

 • Nulägesanalys - bakgrund, mål och syfte
 • Datainsamling - hur ser verkligheten ut?
 • Workshop - erfarenhet och kunskapsutbyte
 • Analys och insikter - vad kan vi lära och nyttja av det vi vet?
 • Strategisk riktning och rekommendation - actions och prioritering

 

Strategi och kreativitet

Den strategiska riktningen lägger grunden för ett kreativt koncept för måluppfyllnad. Sidtyper och sidkarta kartläggs och de identifierar grovt vad som bör kommuniceras och var.
Detta arbete resulterar ofta i förslag på hur teamet ska ta sig an projektet och ger input och inspiration till det kreativa arbetet runt tillgänglighet, design och upplevelse.

Exempel på moment:

 • Strategisk riktning - vart ska vi?
 • Användarscenarier och behov - hur beter sig användarna, vad gör de och vad har de för behov?
 • Sidkarta och sidtyper - vad ska kommuniceras och var?
 • Övergripande innehållsplan - vilket innehåll ska finnas?
 • Koncept och övrig kreativ input - så löser vi problem och tar till vara nya möjligheter

 

Teknik

I den tekniska förstudien formuleras en teknisk kravställning utifrån en analys baserat på behoven och tekniska förhållanden. Vi tar bland annat reda på vilka system som finns i verksamheten idag, vilket system nuvarande webbplats är byggd i, om det går det att uppgradera eller om det kräver att vi bygger nytt. Kanske finns det system som ska vara ihopkopplade med webbplatsen som måste tas hänsyn till.

Exempel på moment:

 • Teknisk analys, krav och integrationer - hur ser nuläget ut?
 • Säkerhetsaspekter, krav, roller och behörigheter - vilka tekniska krav och aspekter måste vi ta hänsyn till?
 • Identifiering kring olika vägval - vilka tekniska alternativ har vi?
 • Rekommendation av vägval - vilket alternativ ger störst måluppfyllnad?
 • Grov kravställning - vad behövs för att uppnå målet?
 • Vägval och rekommendationer – tillvägagångssätt, så bör vi göra!

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis skapar en förstudie en grund för ett framgångsrikt digitalt projekt genom att definiera mål och krav, minska osäkerhet, hantera risker och optimera resursanvändning. Genom att ha en genomarbetad förstudie kan man ta fram en realistisk budget och tidsplan för projektet. Det är en investering i projektets framtidiga framgång och kan spara både tid och pengar på lång sikt.

Läs även