Våra tjänster

Strategi och koncept

Digitaliseringen möjliggör nya tjänster, produkter och arbetssätt. Konsumenternas köpbeteende och förväntningar förändras ständigt och företag måste anpassa sina affärsmodeller och kommunikationsstrategier för att inte bli omsprungna. 

Denna förändring måste dock följa en plan - en strategi.

I vår verktygslåda har vi fyra huvudsakliga aktiviteter som vi använder oss av för att ta fram denna plan:

  • Research - ta reda på fakta

  • Analys - besvara frågor och reda ut begrepp

  • Strategi - lägga upp en plan

  • Koncept - ta fram en bärande idé

 

Det aktiviteterna har gemensamt är att de syftar till att skapa en stabil bas för projektet. Ett projekt som inte har förberetts ordentligt saknar både riktning och mål om det inte finns några faktaunderbyggda insikter att ty sig till när frågor dyker upp under projektets gång. Det leder till en sämre och ofta ett dyrare projekt om vi måste gissa och utforska lösningar längs vägen. Dessutom blir det svårt att utvärdera om projektet var lyckat eller inte om både insikter om användare och målsättningar saknas.

Ibland har våra uppdragsgivare gjort ett gediget förarbete själva vilket medför att strategiarbetet kan minskas ner till ett minimum. Vår roll blir i de fallen att sätta oss in i det och använda oss av det när vi planerar projektet. Det vi då bidrar med är vår kunskap om digitala användarbeteenden och digital produktion.

Research

Research handlar om att ta reda på fakta utifrån ett givet uppdrag.

Att hitta fakta är sällan ett problem. Våra uppdragsgivare sitter ofta på viktiga källor till fakta, det är bara det att ingen tidigare har brytt sig om att samla ihop dem och gå igenom dem. Dessutom finns det massor av fakta i form av statistik, rapporter och artiklar som sammanställts av myndigheter, institutioner, fackförbund, branschorganisationer och stora företag. Just denna typ av research brukar vara något som våra uppdragsgivare värdesätter eftersom det ger dem insikter om sig själva och sin marknad som de inte hade innan projektet.

Analys

Att analysera något är att dela upp det i flera delar och undersöka varje del för sig.

Fakta i sig är inte kunskap. Det är först när de används för att besvara rätt sorts frågor som fakta blir till insikter. När vi arbetar med analys formulerar vi frågor utifrån uppdraget och gör antaganden. Sedan gäller det att, baserat på insamlad fakta, besvara frågorna och bekräfta eller förkasta våra antaganden.

Vi analyserar alltid med slutanvändaren i fokus eftersom användarens upplevelse avgör om projektet blir framgångsrikt eller inte. En dålig användarupplevelse kommer att motarbeta alla andra affärsmål projektet kan tänkas ha. Dessutom brukar våra kunder uppskatta att vi hjälper dem att se på sina egna tjänster och produkter med användarens ögon.

Vi utför olika typer av analys beroende på projektets form.

Vi gör:

  • en övergripande analys - vi tittar på kundens affär, uppsatta mål, målgrupper, kundresan och konkurrenter.

  • en analys av användarupplevelsen - vi tar reda på användarnas behov, vilka utmaningar eller problemområden som finns för att kunna lösa dem och hur användare beter sig t ex med hjälp av Google Analytics och Hotjar (som spelar in hur användaren rör sig på en webbplats). I vissa fall genomför vi även användartester för att bekräfta eller förkasta våra antaganden.

  • en teknisk analys - vi identifierar redaktörernas behov, vilka integrationer som behövs, befintliga eller önskemål om tekniska funktioner, krav på säkerhet, prestanda, hantering av personuppgifter och framtida behov.

 

Du är expert på dina affärer. 

 

 

Vi är experter på digitala lösningar.

 

Koncept

Ett koncept är en bärande idé.

Det går inte att ta en strategi rakt av och stoppa in den i produktion. Strategin talar om varför vi ska göra något, men inte hur. Konceptet är bryggan mellan strategiarbetet och den slutliga produkten som ska säkerställa att allt vi gör i projektet leder åt rätt håll. Hur ska vi utforma designen? Hur ska flöden i olika användarscenarion se ut? Hur ska tekniken vara uppbyggd och fungera?

I konceptarbetet tar vi med alla parametrar som ligger till grund för projektet; uppsatta mål, tekniska förutsättningar, identifierade behov, användarscenarion, positionering gentemot konkurrenter och varumärkets uttryck. Därefter använder vi de insikter och idéer vi har för att ta fram koncept.

Att ta fram ett koncept handlar om att ge en strategi ett utseende, ett flöde och en teknisk arkitektur - och fungerar som ett lösningsförslag på hur vi ska uppnå målen konkret dessutom med fokus på användarupplevelsen.